ZARZĄDZANIE ENERGIĄ – PRZEMYSŁ W POLSCE

Sytuacja na rynku energetycznym w Polsce wpływa na warunki gospodarowania przedsiębiorstw. Energia jest ważnym elementem przy planowaniu i modernizacji w sektorze przemysłowym oraz przy wyznaczaniu kosztów. Znaczne kwoty kierowane do energetyki wpływają na jakość i efektywność pozyskanej i sprzedanej energii. W Polsce głównym paliwem energetycznym jest węgiel, niestety jest on zaliczany do „brudnych” źródeł. Pozyskanie energii z węgla nie pozwala na wprowadzenie wielu technologii i technik produkcji.

Kraje zachodnie dla przemysłu elektronicznego czy FMCG wykorzystują gaz ziemny o znacznie lepszych parametrach. W branży spożywczej często wykorzystuje się również OZE jako czyste źródło energii o korzystnych parametrach. W Polsce czyste technologie są projektem na wiele lat.

EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA DLA MSP

Działania na rzecz ekologii i efektywności gospodarowania są oceniane przez uczestników jako niezbędne i praktyczne. W ramach programu Czysty Biznes przeprowadzono badania w sektorze MSP, aby ocenić świadomość ekologiczną firm w kraju. W roku 2010 ponad 95% firm deklarowało, że ekologia jest ważnym elementem pracy i polityki firmy. Ponad połowa deklaruje chęć do inwestycji w tej dziedzinie.

Od kilku lat udział przedsiębiorstw w projektach dla ekologii rośnie, głównie są to wydatki technologiczne i organizacyjne. Dla przedsiębiorców ważne jest, aby inwestycja dotyczyła działów związanych ze sprzedażą. Większość firm przy ocenie inwestycji bierze pod uwagę wpływ na środowisko. W ten sposób przedsiębiorstwa mogą uniknąć znacznych obciążeń finansowych (opłaty na środowisko), równocześnie wprowadzają innowacyjne i trwałe techniki oraz technologie.

Ekologiczna produkcja jest programem dla całej UE, polskie firmy stają się dzięki ekologii konkurencyjne na tym rynku. Równocześnie nowoczesna gospodarka wymaga modernizacji maszyn i urządzeń do produkcji oraz wprowadzenia efektywnego wykorzystania zasobów ( w tym energii). Nowe źródła energii (gaz i OZE) pozwolą na produkcję lepszych jakościowo produktów oraz na zastosowanie różnych technologii produkcyjnych.

MSP W 2010 – WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Około 40% firm ocenia zużycie energii jako główny element wpływu na środowisko. Od kilku lat jednak wzrasta liczba firm, które prowadzą stały monitoring wykorzystania energii (wzrost o 10% w ciągu czterech lat). Obecnie jest to ponad 80% firm. Ponad połowa respondentów z sektora MSP ocenia ekologię za istotny element marketingu i wizerunku firmy.

Ponad 60% badanych przedsiębiorstw w ostatnich latach wprowadzało zmiany dla ochrony środowiska, głównie były to inwestycje w zmniejszenie zużycia energii (70% badanych). Główne motywy inwestycji to: obniżenie kosztów (76% respondentów), poprawa warunków środowiska oraz wizerunek (55%). Obecnie obowiązujące prawo wymaga znacznych nakładów finansowych w zakładach produkcyjnych, 43% badanych wprowadzało zmiany, aby utrzymać firmę na rynku. Jednak około 40% firm ocenia inwestycje dla środowiska jako szanse na wzmocnienie i poprawę pozycji na rynku.

Firmy biorące udział w badaniu za główną przeszkodę przy wprowadzaniu nowych, innowacyjnych technologii przedstawiły brak środków finansowych (ponad 65%) oraz wysokie koszty wdrażania (61%). Istotną przeszkodą jest problem wyboru odpowiedniego współpracownika oraz ryzyko wprowadzania nowych technologii.

Około 10% badanych firm wprowadziło system zarządzania środowiskiem ( w tym energii), kolejne 10% planuje zmiany tego typu. Większość jednak wprowadziła politykę na rzecz ochrony środowiska, ponad 60% planuje działania na rzecz poprawy warunków środowiska. Dla firm najważniejsze jest zmniejszenie zużycia energii, estetyka otoczenia oraz gospodarowanie wodą (ponad połowa badanych). Ponad 40% przedsiębiorstw uważa inwestycje proekologiczne za niezbędne i praktyczne.

Ponad 80% firm popiera wprowadzenie systemu weryfikacji technologii, ocena powinna dotyczyć zgodności z parametrami podanymi przez producenta oraz wpływu na środowisko. Przedsiębiorstwa za najważniejsze źródło informacji przedstawiają spotkania targowe i konferencje (ponad 45% firm). Około 10% badanych najwyżej ocenia centra transferu technologii, kolejne 10% placówki naukowo-badawcze.

Działania informacyjne tj. edukacja, programy konsultacji oraz doradztwa są podstawą dla sprawnego zarządzania firmą. Zarządzanie firmą wymaga odpowiedniej polityki gospodarowania zasobami oraz technik gospodarowania odpadami. Wprowadzone w Polsce wymogi dotyczące ochrony środowisko to wyzwanie dla kadry firm oraz instytutów gospodarczych i biznesowych. Programy proekologiczne w dużym stopniu opierają się na innowacjach i modernizacji. Firmy niechętnie wprowadzają tak ryzykowne zmiany.

Działania sektora naukowego, technicznego i edukacji jest wsparciem dla zmian. Obecnie firmy sektora MSP za najważniejsze oceniły innowacje i zmiany gospodarowania zasobami (również energią) oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska (ważne jest ograniczenie zużycia energii i OZE). Zmiany w procesie produkcji są długofalowe, dotyczą wielu aspektów działania firm produkcyjnych i usługowych. Celem jest ograniczenie kosztów oraz wejście i pozycja na innowacyjnym rynku.

Ograniczenie zagrożeń dla środowiska pozwala na znaczne ograniczenie wydatków (opłaty, kary i wynagrodzenie dla współpracowników) oraz wprowadzenie firmy na szerszy rynek w kraju i za granicą. Odrzucenie zmian jest kosztowne, negatywnie wpływa na pozycje wśród konkurentów, współpracowników i klientów. Trendy rynkowe są wyraźne i trwałe – ekologiczna produkcja jest programem na wiele następnych lat. Zarówno przedstawiciele firm jak klienci uważają te zmiany za konieczne i korzystne.

WARUNKI NA RYNKU

Aby ubiegać się o premie na inwestycje dla oszczędności energii firma musi być oceniona pod względem aktywów (środki jakimi dysponuje, należności oraz zapasy). Realizacja inwestycji oraz kwota dofinansowania jest oceniana poprzez kilka czynników. Najczęściej wykorzystuje się kilka wskaźników –czasu realizacji inwestycji i czasu zwrotu z inwestycji oraz kryteria porównawcze wkładu i korzyści. Głównie są to wskaźniki finansowe: przepływów finansowych, obrotu czy zysku i dochodu.

Aby ocenić dany projekt wprowadza się system oceny porównawczej: wobec innych form zysku z zainwestowanego kapitału (kredyty, leasing) lub firmy po modernizacji i bez modernizacji. Przedsiębiorstwa często opierają się na danych o firmach zmodernizowanych i ich wynikach (Dobre Praktyki Rynkowe). Obecnie firmy i jednostki finansujące wprowadzają i wykorzystują dane o ryzyku inwestycji.

Ocena wrażliwości opiera się na oszacowaniach i prognozach obciążeń dla firmy wynikających z modernizacji. Opis najsłabszych działów w firmie jest niezbędne dla pełnego obrazu przedsięwzięcia, dla podjęcia odpowiednich kroków zapobiegawczych. Inwestycje muszą być oceniane całościowo, przy uwzględnianiu wszystkich kosztów i korzyści. Plany i modernizacje budowane w ten sposób są rzetelne i praktyczne.

Poprawa warunków gospodarowania firm opiera się o działania badawcze i rozwojowe. Wprowadzenie energooszczędnych technologii i projektów budowlanych jest możliwe dzięki transferom rozwiązań technicznych, oferty produktowej oraz systemów zarządzania i kierowania procesem produkcji oraz gospodarowania zasobami. Projekty tego typu są pracochłonne i wymagają odpowiedniej kadry i nakładów finansowych. Realizacja odbywa się poprzez konsorcja, stowarzyszenia i klastry nastawione na innowacyjność, ochronę środowiska i ograniczenie zużycia energii podczas produkcji.

Dofinansowanie jest propozycją Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, najczęściej dotyczy zorganizowanych centrów technologicznych czy parków technologicznych. Jednostki te uzyskują coraz większy wpływ na sektor przemysłowy i biznesu. Obok działań badawczych i wdrożeniowych proponują szkolenia, seminaria i spotkania mające na celu prezentacje urządzeń i maszyn dla innowacyjnej, oszczędnej i wydajnej produkcji. Przedstawiane są urządzenia pomiarowe i kontrolne oraz rozwiązania IT dla zarządzania firmą, procesem produkcji i zasobami.

DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej jest zaangażowany w finansowanie na rzecz ochrony środowiska. Instytucja ta udziela pomocy publicznej dla efektywnego gospodarowania zasobami (w szczególności zasobami naturalnymi i energią) w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Środki są kierowane do przedsiębiorstw, które muszą wprowadzić standardy BAT (Najlepsze Dostępne Techniki).

Modernizacja technologii i zmiany w procesie wykorzystania zasobów są ukierunkowane na zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz wprowadzenie technik dla ograniczenia zanieczyszczeń środowiska. Techniki te musza spełniać wymogi efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii. Często są to tzw. urządzenia końca rury, czyli urządzenia zewnętrzne (ich instalacja nie zmienia procesu produkcji i technologii produkcji).

Techniki BAT określają również wymagania wobec instalacji urządzeń do recyklingu, oczyszczania odpadów oraz wymagania wobec magazynowania substancji po produkcyjnych. Przedsiębiorstwa muszą uwzględnić wymagania oszczędnego gospodarowania energią w tych inwestycjach.

Obecnie Narodowy fundusz wprowadza kilka znaczących projektów: System Zielony Inwestycji (GIS), Dofinansowanie do kolektorów Słonecznych oraz finansowanie OZE. Program GIS opiera się na międzynarodowych ustaleniach w zakresie emisji zanieczyszczeń oraz technik i technologii służących Czystej Produkcji i Czystej Gospodarce. Kraje uczestniczące w programie CDM (mechanizm czystego rozwoju) wprowadzają zmiany dla umacniania efektów proekologicznych.

Zgodnie z programem kraje zobowiązane do ograniczenia emisji obok stworzenia rynku handlowego prawami do emisji (wewnątrz kraju i poza) wprowadzają technologie, materiały i produkty oparte na oszczędności energii oraz racjonalnym gospodarowaniu zasobami. Polityka proekologiczna i międzynarodowa współpraca ma umożliwić przedsiębiorcą ograniczenie kosztów wynikających z emisji zanieczyszczeń i z opłat na rzecz środowiska.

Zielone inwestycje są programem na wiele lat , wpieranym przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Celem jest wprowadzenie czystego systemu gospodarowania i produkcji, w oparciu o nowoczesne i innowacyjne technologie z krajów nastawionych na ekologiczną produkcję i gospodarowanie. Narodowy Fundusz udziela polskim firmom wsparcia dla transferu technik i technologii oraz wymianie doświadczeń z zakresu ochrony środowiska.

Program dopłat na zakup i montaż kolektorów słonecznych jest skierowany do podmiotów usługowych i handlowych. Fundusz spłaca część kapitału kredytowego udzielonego przez bank. Firma musi przygotować kosztorys projektu oraz dokumenty techniczne dotyczące inwestycji oraz uzyskać odpowiednie pozwolenia i ekspertyzy budowlane. Po podpisaniu umowy z bankiem i wykonawcą podmiot kredytowany może wystawiać faktury w oparciu o kwotę dofinansowania, skierowaną do Funduszu. Po realizacji inwestycji oraz po otrzymaniu protokołu odbioru firma może się ubiegać o częściowy zwrot kosztów inwestycji i rozliczenie wydatków.

Finansowanie OZE jest oparte o środki krajowe (NFOŚIGW, BOŚ, BGK, ARR) oraz zagraniczne (PO Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Norweskie, Program Szwajcarki). Środki są zarządzane przez Jednostki Centralne (NFOŚIGW, ARR) oraz regionalne (RPO, PROW) poprzez mechanizm dotacji, kredytu, pożyczki oraz dopłaty do kredytu.

Do zadań finansowanych w sektorze przedsiębiorstw należą: inwestycje modernizacyjne przy wytwarzaniu energii lub nowe inwestycje w produkcje energii m. in. OZE i kogeneracja. Finansowane są również inwestycje w instalacje solarne , termomodernizacje i energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych i biomasy.

Ministerstwo Gospodarki finansuje projekty produkcyjne w zakresie urządzeń i maszyn wykorzystujących OZE. Agencja Rynku Rolnego prowadzi program wykorzystania OZE przy produkcji i przetwórstwie rolnym na rynki bioenergii. W ramach pracy Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadzane i finansowane są projekty dla obniżenia kosztów produkcji rolnej (m. in. OZE).

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje do 16% wartości inwestycji na termomodernizacje (również zamianę źródeł energii na OZE). BGK zajmuje się zarządzaniem programem GEF (projekt efektywności energetycznej), udziela poręczeń kredytu bankowego na inwestycje energooszczędne (wkład kapitałowy z zagranicy).

DOROTA SMOLEŃSKA

Print Friendly
Opublikowano Gospodarka, Historia, Świat | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

Technologie IT zdominowały wydatki instytucji finansowych

Według najnowszych danych IDC, globalne instytucje finansowe wydały w 2015 r. 114 mld dol. na Big Data, chmurę obliczeniową i rozwiązania mobilne. Oznacza to, że tylko na te trzy technologie zostało przeznaczone aż 25 proc. rocznego budżetu IT organizacji reprezentujących sektor finansowy. Jak pokazują dane, branża ta jest obecnie jednym z najważniejszych odbiorców usług IT na świecie, a Polska ważną lokalizacją obsługującą tego typu procesy.

Według prognoz IDC, do 2019 r. odsetek wydatków wzrośnie do 30 proc. Eksperci podkreślają, że powyższe inwestycje są kluczowe z punktu widzenia relacji z klientami (rozwiązania mobilne i Big Data), zwiększenia wydajności (chmura obliczeniowa), a także innowacyjności i usprawnień.
Ze względu na dynamiczny rozwój nowych technologii, inwestycje w IT są dla instytucji finansowych niezbędnym warunkiem utrzymania przewagi konkurencyjnej. Wiele z firm z sektora finansowego decyduje się na wdrażanie rozwiązań technologicznych w modelu outsourcingowym. Co za tym idzie, branża ta jest obecnie jednym z najważniejszych odbiorców usług IT na świecie. Również Polska staje się kluczowym ośrodkiem, w którym obsługiwane są podmioty z tej branży. Znaczna część instytucji finansowych obsługiwanych w naszym kraju to międzynarodowe marki, doceniające wysokie kompetencje polskich specjalistów.
Według KPMG nasz kraj jest najatrakcyjniejszą w Europie i drugą na świecie lokalizacją w sektorze outsourcingu IT. Dwie trzecie zlokalizowanych w Polsce firm usługowych obsługuje klientów z branży. Szacuje się, że instytucje finansowe generowały prawie jedną czwartą popytu na usługi outsourcing IT świadczone w naszym kraju.
Polski sektor zaawansowanych usług IT ma szansę na dalszy dynamiczny wzrost. Popyt będzie generowany m.in. przez konieczność dostosowania się instytucji finansowych do zmieniających się regulacji rynkowych, a także wdrażania strategii cyfrowych. Mimo że polskie banki znajdują się w czołówce jeśli chodzi np. o bankowość mobilną, instytucje w wielu innych krajach europejskich nadal mają przed sobą znaczną część tego typu inwestycji. Często stają się one klientami firm technologicznych działających właśnie w Polsce.

Dorota Smoleńska

Print Friendly
Opublikowano Gospodarka, Świat | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

Recenzja “Finanse. Od zmian finansowych do gospodarczego ładu”, Paul H. Dębiński “Finanse od euforii finansowej do gospodarczego ładu” Wyd. EMKA, Warszawa 2014

Prezentowana publikacja zmusza do myślenia o współczesnej ekonomii w sposób, który można określić jako refleksyjny. Główna refleksja dotyczy problemów współcześnie najbardziej istotnych – funkcjonowania wielkich korporacji, rynków finansowych, długu publicznego. Wydawać by się mogło, że trudno wypracować w miarę spójną koncepcję, łączącą analizę retrospektywną zjawisk ekonomicznych z ostatnich kilkudziesięciu lat z bieżącymi wydarzeniami kryzysowymi. Autor znajduje jednak sposób na powiązanie historii współczesnego systemu gospodarczego ze zjawiskami w sferze zachowań ekonomicznych: zaufania pomiędzy stronami transakcji, otwartości na współpracę itp. Odnosząc się sceptycznie do skrajnie materialistycznego charakteru działań gospodarczych, przedstawia je jako efekt wszechobecnego „etosu efektywności” i rozpowszechnienia się idei, że działalność finansowa daje możliwość ochrony przed ryzykiem. Jednocześnie pokazuje ewolucyjny charakter zmian, które doprowadziły do dominacji systemu finansowego nad realnym systemem nie tylko gospodarki, ale także relacji pomiędzy ludźmi. Praca ta jest szczególna z powodu ujmowania współczesnych zjawisk nie tylko w kontekście sprawności funkcjonowania poszczególnych elementów światowej gospodarki, ale ze względu na ujmowanie problemów w szerszym kontekście teorio-poznawczym – charakteryzując przemiany społeczne, jakie dokonały się na skutek zmiany myślenia spowodowanego matematyzacją ekonomii i odejściem od relacji opartych na zaufaniu.

Artykuł przedstawia polityczne, technologiczne i filozoficzne aspekty zmian, które doprowadziły do finansjalizacji gospodarki, która jest wskazywana jako główny czynnik zmian wartości i przekształceń społecznych. Warte podkreślenia jest „…w szerszej perspektywie (w przeciwieństwie do perspektywy czysto gospodarczej) zyski z efektywności, liczonej według wzrostu produktu krajowego, muszą zostać porównane z dobrymi skutkami społecznymi”. Przedstawiona koncepcja jest dostatecznie przekonywująca i z pewnością trudna do podważenia nawet dla zwolenników myślenia o współczesnym kryzysie finansowym jako „błędzie systemu”.

W pracy podjęta została również próba odpowiedzi na pytanie, jakie są możliwości naprawy systemu finansowego. Wskazując na ograniczenia wewnętrzne, Autor dostrzega konieczność zmian w charakterze współczesnych transakcji finansowych, idących w kierunku przywrócenia tradycyjnych, występujących wcześniej zależności pomiędzy podstawowymi pojęciami ekonomicznymi (np. przywrócenie pierwszeństwa prawa pracowników do wynagrodzenia oraz prawo udziałowców do dywidendy wynikające z „etosu efektywności”). Z drugiej strony wskazuje na zjawiska będące wynikiem zmian zachodzących w zachowaniach ludzi, które doprowadziły do przejścia od zaufania do kontraktu i wykonywania procedur, co w przypadku relacji międzyludzkich stanowi zarówno barierę jak poprawę rozwoju stosunków ekonomicznych (i międzyludzkich), jak też sprzyja „alienacji etycznej ” (wskazywanej jako utrata innych punktów odniesienia również „efektywność”). Przy tym autor zastrzega: „Niemniej jednak, finansjalizacja jest zaledwie jedną, aczkolwiek chwilowo najważniejszą, spośród wielu możliwych i działających dziś zasad organizacyjnych. Symbolizuje pewien wybór, który – nie dostosowany do wymagań, warunków i granic – zagraża człowiekowi i społeczeństwu i podstawowym prawom. Istnieją różne zasady, które mogłyby ją uzupełnić – zwłaszcza idea solidarności i dbałości o dobro wspólne”.

Prezentowana publikacja jest swoistym manifestem dla inicjatyw mających na celu przywrócenie współczesnej ekonomii statusu nauki służącej prawom dla dobra ogólnego (takich jak chociażby. Odnowienie badań i nauczania w dziedzinie finansów, ekonomii i zarządzania dla lepszego i bardziej uregulowanego służenia dobru wspólnemu” czy działalności Observatoire de la Finance). Jest to publikacja dla każdego, kto chciałby poznać rzetelną diagnozę współczesnych stosunków społeczno-ekonomicznych.

Print Friendly
Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

Działalność badawcza dla polskich firm

Badania PwC wskazują, że 80%przedsiębiorców zakłada zwiększenie wydatków na B+R w krótkim i w średnim okresie w Polsce. Ponad 48% respondentów zakłada wzrost wydatków w przedziale do 25% w okresie 1-2 lat. Ponad 80% kosztów dotyczy dużych firm. Poziom wydatków jest kilka razy wyższy niż w sektorze MSP. Szacuje się, że 58% kosztów dotyczy działań wewnętrznych. Wydatki na B+R rosły w okresie 2010-2013 i wykazały mały (4%) spadek w 2014 r., co może wynikać z wstrzymania części projektów przez przedsiębiorców w oczekiwaniu na nowe rozdanie dotacji.

Dane wskazują znacznie wyższą dynamikę dochodów z działalności B+R dla sektora MSP. Po 2008 wzrost ocenia się na 50%. Stopa zwrotu to około 10%. Dla większości firm działania B+R były ukierunkowane na rozwój i zmiany oferty rynkowej i produktów. „Dużym wsparciem dla rozwoju kraju był i nadal jest napływ funduszy strukturalnych w ramach polityki spójności UE. W unijnym budżecie na lata 2007-2013 środki przewidziane dla Polski w ramach tej polityki wyniosły blisko 68 mld euro – najwięcej wśród unijnych beneficjentów.” Fundusze te pozwoliły na rozwój handlu lokalnego, krajowego i międzynarodowego. Zbudowano wiele sieci współpracy i partnerstwa. Rozbudowano sieć handlu oraz sieci partnerskie i lojalnościowe. Zmiany opierały się na przekształceniach rynku konkurencji i współpracy. Nowe strategie i plany zarządzania wpłynęły na kształt obecnego rynku i działalności firm. Dzięki sieci online wprowadzono nowoczesną sieć komunikacji w sektorze B2B oraz B2C, C2C. „Według danych na dzień 19 kwietnia 2015 roku, opublikowanych na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, od początku uruchomienia programów podpisano z beneficjentami 105.889 umów o dofinansowanie na kwotę 410,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 287,5 mld zł.”

Badania i rozwój są niezbędne dla budowy wizerunku i współpracy gospodarczej między firmami. Od wielu lat inwestycje w ten sektor są wspierane przez UE, samorządy, instytucje badawcze i naukowe. W ostatnich latach ilość kredytów dla firm ukierunkowane na budowanie sektora B+R znacznie wzrosła. Mimo znacznych zmian warunków kredytowych firmy nadal szukają nowych środków i inwestycji prorozwojowych. Rozwój sektora B+R dotyczy instytucji, instytucji badawczych, naukowych oraz firm ze wszystkich branż i sektorów. Zmiany są wprowadzane zarówno w sektorze MSP jak w firmach lokalnych, regionalnych. Zmiany dotyczą również firm krajowych, międzynarodowych i globalnych.
Następne lata będą nadal sprzyjające dla zmian sektora B+R. Platynowana są kolejne projekty i inwestycje szczególnie w sektorach konsumpcji, komunikacji i marketingu. „Napływ środków z UE do Polski zwiększy się jeszcze w latach 2014-2020. Parlament Europejski zatwierdził w listopadzie 2013 r. budżet UE na lata 2014-20, który przewiduje dla Polski 105,8 mld euro (około 441 mld zł), z czego 72,9 mld euro ( około 303,6 mld zł) zostanie przeznaczonych na politykę spójności, a 28,5 mld euro (około 118,8 mld zł) na polskie rolnictwo.” Ocenia się że zmiany w Polsce pozwolą na wzrost PKB, ograniczenie spadku inwestycji oraz poprawę warunków handlowych w kraju i poza.

DOROTA SMOLEŃSKA

Print Friendly
Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W KRAJACH EUROPY

Od 2010 roku w Unii Europejskiej planowane są działania dla rozpowszechnienia teorii zrównoważonego rozwoju. Strategia Europa 2020 dotyczy wszystkich zrzeszonych państw. Główne cele to rozwój poprzez wiedzę, badania i innowacje. Ważnym elementem jest efektywne wykorzystanie zasobów oraz rozwój firm. Podstawy dla zrównoważonego rozwoju to dbałość o ekologie, efektywne wykorzystanie zasobów. Zasada ta dotyczy również rynku pracy oraz dostosowań kwalifikacji zawodowych. Podstawą jest budowa, organizacja i zarządzanie w oparciu o rachunek ekonomiczny.

Główne cele dla UE to rozwój sieci on line, rozwój nowoczesnych technologii oraz budowa współpracy poprzez innowacje, Internet. W UE szacuje się wysokie zaangażowanie w działalność pro ekologiczną. Od wielu lat utrzymuje się wysoki wskaźnik innowacyjności w tym zakresie oraz wysoki poziom inwestycji i wydatków. Dynamika uległa osłabieniu u 40% państw t. j. Finlandia, Niemcy, Austria, Belgia, Niderlandy oraz Węgry. Utrzymuje się niższy poziom rozwoju. Od 2000 roku UE znacznie się zmieniła i rozwinęła. Przez ostatnie 15 lat poziom PKB wzrósł o 15%, średnia wzrostu to 0,9%. Kryzys i wahania poziomu rozwoju doprowadziły do stagnacji i osłabienia wzrostu. Spadło zainteresowanie inwestycjami w sektorze firm, w sektorze finansowym. Trudne warunki negatywnie wpłynęły na zachowania konsumentów, stopa oszczędności na tym rynku spadła o 1,4% w okresie 2000-2014. W wielu krajach dla utrzymania inwestycji i rozwoju wprowadzono i rozwinięto inwestycje i wydatki sektora publicznego.
Dla poprawy warunków gospodarowania planowany jest rozwój innowacji i sektora badań oraz rozwoju. Kraje UE przechodzą okres dostosowawczy do obecnych warunków. Wydatki i inwestycje w ten sektor (B&R) w roku 2000 ocenia się na 1,79% PKB. W następnych latach wskaźnik ten wzrósł o około: 12%. W roku 2013 wzrosło do 2,01% PKB. Planowana wartość w roku 2020 to 3,% PKB. Obecne obciążenia i ograniczenia gospodarcze są ważnym wskaźnikiem dla sektora produkcji, handlu i rynku konsumentów. Wysoki poziom ryzyka oraz niepewności dodatkowo ogranicza i zniechęca do nowych działań, planów i inwestycji. Stopa oszczędności gospodarstw domowych spadła w większości krajów UE i Europy. Dla niektórych oszacowano wzrost stopy oszczędzania, są to Wielka Brytania, Belgia, Dania, Holandia oraz Francja, Niemcy, Szwecja i Szwajcaria. Wskaźniki te pokazują spadek zasobów oraz wielkości dochodów do dyspozycji.
Rynek pracy UE wskazuje na wzrost produktywności pracy oraz kosztów pracy. Od wielu lat wprowadza się pracę okresową rozliczenia godzin. Zmiany te znacznie wpłynęły na rynek pracy oraz wartość płacy za godzinę. Warunki te pozwoliły na wzrost produktywności w przeliczeniu na godzinę. W Europie wskaźnik ten (w Euro) ocenia się na 27.9 w roku 2000, 32,6 w roku 2006 oraz 31,2 w 2008 i 32,1 w roku 2013.Większość krajów UE po 2000 roku utrzymała znaczny wzrost produktywności, średnią szacuje się na 4-6%. Wskaźnik na poziomie 11-13% uzyskała Irlandia oraz Dania.
Zmiany w Europie w następnych latach opierają się o zmiany na rynku inwestycji, produkcji i konsumpcji. Podstawą zmian są warunki na rynku pracy oraz poziom ryzyka, zaufania i pewności na rynku i w gospodarce. Wskaźniki z ostatnich lata wskazują na utrzymanie się długookresowego wzrostu w UE oraz znaczny wpływ i zmiany wywołane kryzysem gospodarczym. UE przechodzi okres dostosowawczy. Prognozy na kolejne lata wskazują na wzrost dynamiki zmian oraz wzrost produkcji, konsumpcji i PKB.
Dorota Smoleńska

Print Friendly
Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Wiele instytucji wsparcia biznesu i przedsiębiorstw prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową dla MSP, mikro przedsiębiorstw oraz start up. Projekty tego typu funkcjonują w szkołach wyższych, instytutach badawczych i instytucjach samorządowych i krajowych. Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 2005 prowadzi projekt Krajowego Systemu Usług. Punkty KSU działają w całym kraju, są ukierunkowane na doradztwo, rozpowszechnianie informacji oraz usługi wsparcia dla biznesu. Najczęściej są to spotkania doradcze dotyczące finansowania oraz zakładania i zamykania działalności gospodarczej.

Punkty KSU prowadzą również działalność usługową w zakresie marketingu i organizacji firmy. Rocznie z usług tych korzysta ponad 3 200 osób, w tym 1 800 z usług marketingowych, 1500 ze wsparcia w zakresie organizacji. Najczęściej są to przedsiębiorcy: 34,5% oraz osoby bezrobotne 23,6%. Często zgłaszają się osoby zatrudnione (18,5%), samo zatrudnione (12,5%) oraz studenci (11,1%). Badania wskazują, że najczęściej spotkania klienci szukają informacji: 69,4%. Około 30,6% badanych zgłasza się poszukując doradztwa i doradcy który będzie wpierał prowadzenie firmy.
Usługa informacyjna dotyczy najczęściej informacji prawnych, informacji dotyczących wymogów, standardów i certyfikatów z zakresu ekologii, ochrony środowiska. Często przedsiębiorcy poszukują informacji o certyfikatach jakości (krajowych i międzynarodowych). Wiele firm szuka współpracowników i instytutów wsparcia biznesu, produkcji, handlu i rozwoju (w kraju, za granicą). Ważnym tematem jest ochrona praw autorskich, własności intelektualnej oraz prawa konkurencji.
Najwyższe zainteresowanie wsparciem doradczym ocenia się w województwie małopolskim: 13,3%, podkarpackim (13,0%), śląskim (11,8%). Wysoki wskaźnik utrzymuje się w regionie wielkopolski, świętokrzyskim, mazowieckim, dolnośląskim. Najniższe wskaźniki utrzymują się w opolskim: 1,3%, podlaskim: 0,1.
Działalność KSU jest ukierunkowana na sektor MSP, jednak najczęściej klienci to osoby samo zatrudnione poprzez jednoosobową działalność gospodarczą: 45,8% oraz mikro firmy: 44,8%. Tylko 9% to małe firmy. Badania wskazują, że 75,5% klientów planuje, rozwija działalność lokalnie i regionalnie. Szacuje się, że tylko 17,1% prowadzi działalność w kraju. Ponad 45,5% firm to firmy rozwijające się, 37,9% ocenia się jako ustabilizowane. Około 10,5% firm to firmy zagrożone, w trudnych warunkach.
Następne lata działań KSU są ukierunkowane na rozbudowę specjalizacji oraz stałej współpracy z firmą i przedsiębiorcami. Nadal ważnym elementem będzie wsparcie prawne oraz pomoc informacyjna. Planowana jest rozbudowa indywidualnego doradztwa oraz sieci informacji (online, w punktach konsultacji oraz poprzez infolinie). Prognozuje się dalszy wzrost zainteresowania i rozbudowę współpracy w zakresie KSU.
DOROTA SMOLEŃSKA

Print Friendly
Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

KIERUNKI DLA HANDLU HURTOWEGO

Handel hurtowy jest jednym z ważnych czynników rozwoju handlu w Polsce. Szerokie i różnorodne udogodnienia na rynku pozwalają na rozwój komunikacji i handlu w szerokiej skali. Różnorodne projekty międzynarodowe funkcjonują dla budowy współpracy i rynku informacji. Działalność informacyjna i marketingowa od wielu lat jest wsparciem dla działalności gospodarczej i rynkowej firm. Szeroki dostęp do różnorodnych sieci międzynarodowych jest czynnikiem wzrostu dla produkcji, handlu oraz logistyki i transportu. Handel hurtowy wymaga wyspecjalizowanych sieci magazynowania i dystrybucji.

Jednym z podstawowych elementów dla rozbudowy handlu hurtowego jest sieć partnerstwa i pośrednictwa regionalnego i krajowego. Zainteresowanie nowymi produktami jest wysokie, nadal kształtuje się i zmienia. Działalność pośrednictwa poprzez sieć online lub wyspecjalizowane sieci handlowe wymaga dużego zaangażowania. Utrzymuje się wysoka konkurencja sieci handlowych. Działalności gospodarczej i rynkowa w sektorze handlu hurtowego funkcjonuje i jest rozbudowywana od dawna. Wejście na dalsze nowe rynki oraz budowa potencjału rozwoju i wzrostu jest ważnym elementem polityki ekspansji.
Wprowadzenie i rozbudowa sieci hipermarketów i supermarketów wywołała wiele planów, projektów dostosowawczych. Dotyczy to zarówno budowy, promocji i popularyzacji oferty produktowej jak marketingu sklepów. Możliwości dostawy oraz handlu przesunięty się znacznie. Obecnie stale rozbudowywany jest rynek handlowy sieci poprzez online. Budowanie relacji z klientem oraz handel za pośrednictwem sieci www znacznie wpływa na zainteresowanie i opinie konsumentów. W handlu ważnym czynnikiem jest miejsce na rynku oraz kierunek, plan działania.
Wartość dodana w gospodarce dzięki działalności handlowej szacuje się na 17%. Najwyższe zmiany widać w przetwórstwie przemysłowym oraz transporcie. Znaczne zmiany dotyczą sektora logistyki, magazynowania, dystrybucji oraz B2B i rynku finansowego, transakcyjnego. Dla handlu ważnym czynnikiem rozwoju i zmian jest budowa regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieci i portali transakcyjnych ( w tym we współpracy z bankami).
Rozbudowa handlu hurtowego wymaga różnorodnych dostosowań w zakresie oprogramowania IT. Rozwiązania software dla firmy oraz sieci intranet, extranet są niezbędne i przydatne aby utrzymać realizacje zamówień, zorganizować sieć danych oraz opracować plany, projekty współpracy w szerokim zakresie. W roku 2014 rentowność finansowa jest oceniana na 2,6%. Perspektywy na kolejne lata są dodatnie. Wyższa rentowność z działalności utrzymuje się w handlu hurtowym artykułami podstawowymi m.in. tytoń, napoje, żywność, podstawowe materiały. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 3.4% w ciągu roku.
Handel hurtowy w kolejnych latach będzie opierał się o wyspecjalizowane jednostki sektorowe. Wysokie zmiany będą wprowadzane we współpracy z sektorem produkcji, przemysłu. Czynnikiem zmian i rozwoju jest budowa sieci logistycznych i dystrybucji.

DOROTA SMOLEŃSKA

Print Friendly
Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

KIERUNKI POLITYKI REGIONALNEJ DLA KLASTRÓW

Początek istnienia klastrów to rok 2008, od tego roku ilość działających jednostek znacznie wzrosła, średnia na rok to około 5-7 jednostek. Najwyższe wskaźniki wzrostu ocenia się w roku 2007-2008 oraz 2011 – w zakresie budowy jednostek i zasobów regionalnych dla sektorów i MSP. W okresie 2010-2013 wzrost liczby stowarzyszonych firm ocenia się na 17,2% na rok. W roku 2012 wskaźnik wzrósł do 21,8%. Działalność klastrów znacznie rozbudowana się w regionie wielkopolskim (6 jednostek) i podkarpackim (5 jednostek). Wysokie zaangażowanie w działalność klastrów ocenia się w regionach przemysłowych i edukacji: mazowieckie, małopolska oraz lubelskie.

Najczęściej zakres działalności klastrów dotyczy przetwórstwa przemysłowego – ponad 45% klastrów. Często stowarzyszenia te są ukierunkowane na budowanie współpracy w sektorach i gospodarce w zakresie informacji, telekomunikacji oraz działalności profesjonalnej, badawczej i technicznej. Forma prawna klastrów opiera się o dobrowolny udział i współpracę m.in. jako stowarzyszenie, spółka czy fundacja. W ostatnich 4 latach wzrosło znaczenie stowarzyszeń i spółek.
Stowarzyszenia te są ukierunkowane na współpracę firm (81,3% stowarzyszonych). Tylko 7,3% uczestników to instytucje wsparcia i 7,6% sektor B+R. W roku 2014 44,4% firm utrzymywał do 9 pracowników, 31,9% od 9-49 osób. Około 17,8% firm zatrudnia 50-249 osób. Tylko 5,9 firm w klastrach zatrudnia ponad 250 osób. Firmy stowarzyszone najczęściej szukają wsparcia samorządów, instytucji badawczych, szkół, instytucji rządowych (13,6%) oraz nowych współpracowników i przedsiębiorstw (20,4%). Wiele firm chce rozwinąć współpracę w zakresie instytucji pozarządowych i funduszy. W 2014 roku ponad 29,9% firm zgłosiło brak zastrzeżeń do działalności klastrów.
Najczęściej klastry były oparte o sektor prywatny: prywatne firmy i osoby (15), często były wynikiem działalności gospodarczej, usługowej firm i sektora B+R (10). Ważny jest sektor pozarządowym (12) i publiczny (6). Po 2010 roku spadł o 14% udział firm prywatnych. Spadł udział firm o wielkości zatrudnienia do 49 osób – około 5%, wzrósł udział firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) – około 13% od 2010 roku.
Ponad 80% klastrów jest obecnie w fazie rozwoju, ponad 90% ma ustaloną strategie rozwoju na kolejne lata oraz opracowaną formą działalności gospodarczej. Za najważniejsze cele naukowe i strategiczne uznano: wzrost udziału w projektach proinnowacyjnych oraz nowych technologii. Wysokie zainteresowanie utrzymuje się dla współpracy klastrów z jednostkami lokalnymi i samorządowymi. Projekty zmian dla klastrów opierają się o wzrost konkurencyjności w regionie, w kraju oraz na rynku międzynarodowym. Ważna jest działalność informacyjna, edukacyjna wewnętrzna, w regionie i kraju. Równocześnie stowarzyszenie zgłasza zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła finansowania.
W efekcie klastry powinny stać się znaczącymi konkurentami i współpracownikami lokalnie, regionalne, w kraju i za granicą. Obecnie polityka klastrów opiera się o budowę reklamy, PR oraz budowę konkurencyjności. Kolejne lata to następne procesy dostosowawcze oraz szukanie nowych współpracowników. W oparciu o działalność badawczą, informacyjną i szkoleniową będzie budowana konkurencyjność klastra na szerokim rynku.

DOROTA SMOLEŃSKA

Print Friendly
Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

MARKETING DLA E-COMMERCE

Rynek e-commerce znacznie rozwinął się poprzez popularyzacje i reputacje nowoczesnych technologii IT i sprzętu IT. Wysokie zaangażowanie firm telefonii komórkowych oraz firm oprogramowania – m. in. Microsoft, gogle, Apple pozwala na szerokie i szybkie wprowadzanie unowocześnień. Ilość aplikacji dla prywatnego i firmowego użytkownika znacznie wzrosła w ostatnich latach. Wysoka dynamikę zmian ocenia się przy budowaniu szybkiego, przestrzennego, obszarowego łącza LTE, WI-FI oraz modemów indywidualnych do sprzętu mobilnego. Wejście firm IT w rynek marketingu oraz handlu online pozwala na rozbudowę form reklamy, prezentacji, zdjęć, filmów i galerii. Wprowadzanie szeroko dostępnych baz danych oraz sky disks jest szansą na rozbudowę bazy danych i oprogramowania dla indywidualnego odbiorcy i firm, instytucji, szkół.

Marketing online szeroko opiera się o uznane klasyczne rozwiązania dla użytkownika końcowego i właściciela portalu. Wysokie znaczenie ma możliwość budowy bazy danych oraz ich katalogowania, porządkowania, przesyłka, udostępniania. Rozbudowa i uproszczenie programów graficznych jest przydatna do podstawowej obróbki i poprawek. Udostępnienie dysków wirtualnych poprzez pocztę czy portale firmowe, portale danych oraz wprowadzenie dysków zewnętrznych o wysokiej objętości pozwala na łatwe, szybsze wprowadzanie danych, ich przesyłania i porządkowania. Znacznie wzrosła jakość danych, w tym graficznych o dużej objętości (firmy, wizualizacje, 3D).
Wysokie znaczenie dla marketingu ma nadal udział i zasoby portali szerokiego zasięgu, pośrednictwa. Ich popularność i przyzwyczajenia odbiorcy zachęcają do dalszej współpracy, budowania współpracy oraz unowocześnień. Potencjał tych firm nadal jest wysoki, poziom innowacyjności, unowocześnień pozwala wysoko ocenić przyszłą popularność i miejsce na rynku. Rozwiązania są rozpowszechniane na kolejne rynki, regiony oraz sektory firm. Znacznie wzrasta sieć współpracy i partnerstwa. Wprowadzane są kolejne projekty i plany dla marketingu, marketingu online.
Za najważniejsze determinanty marketingu online wycenia się możliwości dostawy (zasięg) oraz rodzaj dostawy. Szeroką popularność uzyskuje dostawa do domu, paczkomaty oraz punkty odbioru (w sklepach, punktach dystrybucji i u dystrybutorów). Odbiór osobisty jest coraz częściej wykorzystywany, płatność gotówką, przy odbiorze rozpowszechnia się. Te rozwiązania są uznane za łatwe i bezpieczne dla kupujących.
Polityka marketingowa dla e-commerce opiera się o przesył i pewność danych. Wiele firm online oferują kupującym dostęp do danych zamówienia i transakcji. Kupujący uzyskują pełny dostęp by zobaczyć stan zamówienia i datę wysłania, dostarczenia przesyłki. Portale budują w ten sposób swą wiarygodność , poprawiają obsługę klienta oraz ograniczają ilość, liczbę pytań, telefonów email o produkt, przesyłkę, transakcje. Pełne dane to również poprawa jakości, terminu dostawy. Wprowadzenie konta dla kupujących, koszyków produktów to ułatwienie przesyłu danych oraz sprawdzian wiarygodności kupujących. Wprowadzenie dodatkowych opcji – powiadomienia na telefon, sms czy potwierdzenia poprzez telefon, email ma usprawnić działalność online.
Czynnikami kształtującymi marketing online są nadal: forma prezentacji oraz miejsce prezentacji. Rozbudowuje się marketing poprzez wyszukiwarki oraz rozwiązania adwords, banerowe. Firmy szukają uniwersalnych i popularnych rozwiązań. Wysokie znaczenie ma zasięg reklamy, popularność oraz wejście, zdobycie nowych rynków i odbiorców. Reklamy tego typu rozwijają się od wielu lat w oparciu o jakość prezentacji, grafikę, interaktywność oraz wizualizacje 3D. Szybki dostęp do stron, katalogów, promocje, zdjęcia produktów są szukane przez kupujących, często wykorzystywane przez firmy. Internauci przyzwyczajają się do nowych form prezentacji, firma uzyskuje nowy wizerunek i miejsce na rynku.
Od wielu lat za wskaźnik dla marketingu online wykorzystuje się poziom zaufania, wiarygodności oraz bezpieczeństwa rynku online. Dane dotyczące transakcji, bezpieczeństwa zakupów, przesyłki są ważnym elementem polityki marketingowej firm online. Wiele firm dla zapewnienia wiarygodności udostępnia rozwiązania IT banków, portali ogólnokrajowych, międzynarodowych i liderów rynku. Wprowadzanie ulepszeń, udogodnień, łatwość obsługi i przekazu danych zachęca do zakupów. Nowe rozwiązania Internetu mobilnego oraz przesyłek i transakcji mobilnych opiera się o sprawdzone rozwiązania. W kolejnych latach będą nadal wprowadzane wśród firm, współpracowników i pośredników poprzez smartphone i tablet. Polityka marketingowa oparta na innowacjach i unowocześnieniach musi opierać się o wiarygodności i zaufanie do nowych pomysłów. Wiele firm korzysta z tych projektów.
Wysoki poziom zaufania do firmy, banku oraz szybkość przesyłki zachęca do zakupów online. W ostatnich latach rozwój opierał się o rozbudowę i budowanie zaufania na rynku dostawców. Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka firm kurierskich o zasięgu krajowym, europejskim i międzynarodowym. Rozwinęła się oferta Poczty Polskiej, również w zakresie transakcji. Firmy dostawcze współpracują z instytucjami finansowymi oraz bankami dla zapewnienia wiarygodności wobec internautów.
Prognozuje się dalszy rozwój rynku online w Polsce, Europie oraz międzynarodowo. Polityka marketingowa dla online będzie rozbudowywana w zakresie budowania zaufania, wiarygodności oraz sieci współpracy. Prezentacja graficzna, dane o produktach, firmie będą podstawą dla marketingu i reklamy online. Wartość marketingu online rośnie od wielu lat, wprowadzane zmiany wymagają dalszych inwestycji i planów.
DOROTA SMOLEŃSKA

Print Friendly
Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

WARUNKI NA RYNKU HANDLOWYM W POLSCE

W ostatnich latach widać ograniczenie i stabilizacje kursu waluty polskiej wobec euro. Po 2012 roku średni kurs spadł z 4,2 do 4,1. Po 2014 kurs szacuje się na 4,0. Zmiany te są korzystne dla exportu polskich produktów do strefy euro. W kolejnych latach poprawią się warunki dla importu oraz współpracy i partnerstwa w zakresie międzynarodowym. Zmiany te dotyczą głównie sektora produkcji. Po 2013 roku widać znaczna poprawę warunków gospodarowania, w zakresie nowych projektów, ilości zakupów oraz zainteresowania produktami, usługami konsumenckimi. Zmiany roczne wydatków szacuje się na 3-4% rocznie. Warunki finansowe oraz warunki rozwoju w Polsce są lepsze niż w większości krajów euro. Polska uzyskuje wzrost o 2,4% wyższy niż średnia dla strefy euro.

Po roku 2012 widać wzrost zasobów w gospodarce, w firmach. Zmiany roczne szacuje się na 300-430 mln pln. Po roku 2013 ocenia się ograniczenie zmian oraz kumulacje zasobów kapitałowych. Znaczne zróżnicowanie utrzymuje się w zakresie transakcji pieniężnych, gotówkowych. Zmiany kwartalne po 2011 roku szacuje się na 100-180 mln kwartalnie. W okresie 2011-2013 zmiany mieszczą się w przedziale 70-180 mln pln. Po 2012 zmiany stabilizują się w zakresie -90-120 mln pln. Perspektywy wzrostu poziomu transakcji są pozytywne. Widać jednak wysoki poziom zróżnicowania regionalnego, sektorów oraz rodzaju firm. Perspektywy wzrostu w Polsce są wyższe jednak niż średnia dla UE i strefy euro.
Na rynku firm od kilku lat widać znaczne obciążenie zobowiązaniami, głównie transakcyjnymi. Znaczny spadek kapitału i transakcji widać w instytucjach ubezpieczeniowych. W roku 2013-2014 poprawiła się sytuacja na rynku instytucji finansowych i pośredniczących na rynku finansowym. Rok 2014 był okresem poprawy w instytucjach samorządowych i rządowych. Wysoki poziom transakcji ocenia się w handlu zagranicznych, jednak podlega okresowym wahaniom i zmianą. Znaczne wydatki utrzymują się na rynku konsumenckim.
Od wielu lat utrzymuje się wysoki poziom pożyczek i kredytów, o wartości 13-15 mld złotych rocznie. Stale zasoby banków, firm krajowych o zagranicznych pozwalają na prowadzenie działalności kredytowanej przez wiele kolejnych lat. Niski poziom ryzyka dla wprowadzonych kredytów pozwala na długoterminowe umowy i długoletnie projekty. Poziom zobowiązań między firmami jest wysoki, poziom spłacalności również.
Na rynku widać znaczny poziom współpracy w sektorze firm oraz instytucji rynku finansowego. Znacznie wzrosła ilość zasobów kapitałowych, transakcji oraz wymiany. Od wielu lat wprowadzana jest współpraca, wymiana i handel z firmami zagranicznymi o wysokim kapitale, znacznych transakcjach. Firmy te działają okresowo (transakcje roczne), od 2011. Firmy prywatne oraz instytucji rynku finansowego uzyskują wysokie wyniki finansowe. Poziom zaangażowania i dalszych inwestycji jest znaczny na wiele kolejnych lat.
W ostatnich latach warunki handlowe opierały się o kapitał (zobowiązania, transakcje, kredyty), współpracę oraz długofalowe plany działalności i udziału w rynku. Wiele projektów zostało zaplanowanych na kolejne kilka, kilkanaście lat. Banki są zaangażowane w wiele projektów (10, 20 letnie). Znacznie rozbudował się rynek transakcji w kraju, w UE, strefie euro i za granicą. Poziom wymiany walut znacznie wzrósł, szczególnie dla euro. Pewność i bezpieczeństwo transakcji poprawiła się. Firmy wprowadzają znaczne projekty współpracy i wymiany oraz plany transakcyjne dla wybranych firm i rynków.

DOROTA SMOLEŃSKA

Print Friendly
Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj